top of page

AULA GLORIAE
czyli co się Przydażyło
niewydażonym tłómaczom

 

 1. Ad Kalendas Graecas - Aby do pierwszego

 2. Artaxerxi, regi Persarum, multi liberi erant, sed tres tantum iusto matrimonio suscepti - Artakserkses, król Persów, miał wiele książek, lecz z nakazu trzech żon wyrzucił wielką ich ilość

 3. Castra ponere - Obóz pionierów

 4. Comperi feminam in undecimo mense post mariti mortem peperisse - Dowiedziałem się, że kobieta urodziła na jedenastym stole

 5. Cuius frater punitus est - Czyj syn jest Fenicjaninem

 6. Cum duo faciunt idem, non est idem - Robić to z dwoma to nie jest to samo  

 7. Cursus honorum - Runda honorowa

 8. Custodire quasi pupillam oculi sui - Zauważa się nawet okiem bliźniego swego

 9. De mortuis aut bene aut nihil - 1) Z trupem albo dobrze, albo wcale   2) Nic nie zrobi zmarłemu dobrze

 10. Demosthenes ait - Powiedział Domestos

 11. Dimitte illis, non enim sciunt, quod faciunt - Przebacz im, że nie wiedzą, co czynią

 12. Ego multos iam annos agrum colo - Ego cały już rok pole uprawia

 13. Ei viro cum amico meo negotium est - Biada człowiekowi, który prowadzi interesy z moim przyjacielem

 14. Eodem die - Eodem zmarł

 15. Genius loci - Szalony geniusz

 16. Hanc urbem (...) septimo mense cepi - To miasto (...) siódmym rozumem zdobyłem

 17. Iam ante Homerum poetae fuisse putantur - Już przedtem sądzono, że Homer był poetą

 18. Inter arma silent Musae - W czasie wojny cichną muchy

 19. Ita vixi, ut frustra me natum esse existimem - Żyłem, bo błędnie sądziłem, że się urodziłem

 20. Maximum remedium irae mora est - Najlepszym lekarstwem na gniew jest śmierć

 21. Memento mori - Nie zapomnij umrzeć

 22. Mihi desunt vires - Brak mi męża

 23. Muta te! - Bądź cicho!

 24. Natura horret vacuum - 1) Natura nie znosi próżniactwa 2) Natura nie znosi próżnych

 25. Ne respicias mulierem alieni viri - Nie spoglądaj kobieto na cudzego męża

 26. Oculus domini saginat equum - Pańskie oko tuczy się koniem

 27. Orpheum poetam docet Aristoteles numquam fuisse - Poety Orfeusza nigdy nie uczył Arystoteles

 28. Paulo post... - Pawłowi potem...

 29. Primum non nocere - 1) Pierwszy raz nie szkodzi  2) Pierwsze nie szkodzi

 30. Pro publico bono - Dla dobrej publiczności

 31. Quo difficilius, eo honestius - Kto jest cięższy, idzie zacniej

 32. Quid times? - 1) Co za czasy!   2) Która godzina?

 33. Pueri Romani - Dzieci Romana

 34. Sapientior me - Zrozum mnie

 35. Sero venientibus ossa - Kości przybędą później

 36. Sine causa - Bez domu

 37. (Si rota defuerit) tu pede carpe viam - (Jeśli zbraknie koła) puszczaj wiatry i ruszaj w drogę

 38. Socrates, ut fama est... - Sokrates, jak jest głodny...

 39. Sol quantus sit, percipi non potest - Słońce jest tak wielkie, że nie można go złapać

 40. Tale erat initium belli Troiani - Kostka do gry była początkiem wojny trojańskiej

 41. Tempus fugit - Czas uciekać

 42. Tertium non datur - 1) Trzeci raz nie dawaj  2) Trzy razy się nie daje

 43. Tres faciunt collegium - Bardzo łatwe rady

 44. Utinam dei omnia tibi dent! - Niech bogowie dadzą ci wszystkie zęby!

 45. Verba volant, scripta manent - Słowa latają, pisarze pozostają

 46. Verte! -  1) Odwrót!  2) Zawróć!

 47. Vino pellite curas -  Wino leczy skórę

 48. XL naves - Bardzo duże okręty

 49. Quod vere iustum et dignum, aequum et salutare - sprawiedliwie jest wiosną pozdrawiać i konia

 50. Ora et labora - 1) Koniec pracy 2) Cuma na pracę 3) Praca i płaca

 51. Agricolis miseris aut pauci aut nulli servi erant - Gospodynie domowe nie zwracają uwagi na albo biednych albo drobnych rolników

 52. ​Vir locum ornat, non locus virum - Mąż mieszkanie ozdobił, nie mieszkanie mężów

 53. Agricolae misero ager erat parvus -  1) Chłopiec obrabował biednego rolnika 2) Pole to drobni rolnicy niezadowoleni 3) Gospodarz nieszczęśliwy był mały

 54. ​Honestam probi vitam agunt - 1) Uczciwe życie w pozycji pionowej 2) Żyć uczciwie stojąc prosto

 55. ​Magna non semper sunt periculosa - Wciąż nie ma wielu uczniów

 56. Refugium tibi amicisque quaerere potes - 1) Uciekał osłaniając flet 2) Schowaj i owiń flet 3) Szukaj schronienia tobie upragnionego i napoju magicznego

 57. ​Paucas iam horas habes. Refugium tibi amicisque quaerere potes. Tum Aeneas ab oris Troiae fugit et novam patriam quaerit - Schronisko ubiera golenie i szuka potężnego, bez przerwy, zaraz macie godziny. Następnie Eneasz wstał z Troi, uciekł z nożycami szukać ojczyzyny

 58. Aristippum, philosophum Graecum antiquum,  et paucos amicos procella ad oram Rhodi insulae iacit - Arystyp, starożytny filozof grecki, to nieliczny ze zwolenników burzy rzuconej na brzeg wyspy Rodos

 59. Tum Aeneas ab oris Troiae fugit et novam patriam quaerit - Wtedy Eneasz zrodził się / powstał z Troi i uciekł poszukiwać dziewięciu ojczyzn

 60. Deo Optimo Maximo - 1) Największemu daję najlepiej 2) Bardzo dobre odświeżenie

 61. Ibi Latinus pulchram filiam suam multasque divitias Troiano dat - Tam piękna córka Lawinia daje Trojaninowi i wielu innym

 62. Hannibal ante portas - Hannibal bez spodni

 63. Manibus suis fecit - Zrobił rękami świni

 64. Si magistratus id scierint, ibis in crucem - Jeśli urzędnicy się o tym dowiedzą, to ibis na krzyżu

 65. Qui senatus consilio saepe iuvit - Który z mężczyzny stał się radnym

 66. "Ego" - unus ex servis narrabat - "primum in agris cum aliis servis laborabam" -  1) "Ja" - jedna z niewolnic mówi - "pierwszą na polu byłam, kiedy inna niewolnica zaczęła rodzić." 2) "Ja" - opowiadał jeden z niewolników - "najpierw pracowałem na polu z czosnkiem"

 67. Aesculapio galli placent, aliis deis caprae - 1) Wnuczka rzeźbiarza z miłą twarzą kury lub kozy 2) Eskulapowi podobał się kogut, skrzydło mięsa sarny

 68. Aliquando vir quidam in Aesopum lapides iaciebat - Pewnego razu mąż jeden z Ezopem leżał jak posąg kamienny

 69. Denique mortuum simulans spiritum continuit - W końcu udając ducha otoczył nieboszczyków

 70. Descende in pratum, quod tibi flores suaves praebebit - Schodzi w dół po trawie goleń, całując kwiaty

 71. De Alexandro Magno et de agricola, asini domino callido - Aleksander Wielki i rolnik, bystre osły pana

 72. Necari iube eum, qui tibi in oppidi porta primus occurret! - Zabijcie rozkazuję dobrze, gdyby flet w mieście drzwi najpierw zaatakował!

 73. Asinus meus tibi primus occurrit, eum interficere debes - Osły nasze flet najpierw zaatakuje, dobrze zabijcie dłużnicy

 74. Ei (exercitui) tribunus praeerat - 1) Biada poprzedza dowódcę 2) Biada trybunowi ludowemu 3) Ach, plemię idące naprzód!

 75. Lupa Romulum Remumque aluit - Wilczyca wykarmiła Romulusa i Wiosło

 76. Deus ex machina - Bunt maszyny

 77. Ego - Jajko

 78. Ad rem - Od rzeczy

 79. Corpus delicti - Wspaniałe zwłoki

 80. Aliquando puerperam ianitor invenit mammis propriis matrem alentem; mammas enim lacte plenas habebat. - 1) Kiedyś położny poznał położnicę z piersiami - właściwym matce znakiem, ale piersiami bez mleka, nie napełnionymi 2) Kiedyś odźwierny odkrył u położnicy piersi odpowiednie dla matki karmiącej 3) Raz wreszcie odźwierny odnajduje u owej dziewczyny piersi stale matkę żywiące 4) Niegdyś stróż tę młodą matkę spotkał, karmiącą matkę piersią osobistą

 81. Vita beata  - Zdrowa Beata

 82. Eram tam beata - Byłam tam. Beata

 83. Itaque dea... - Bogini Itaque... [matka Artemidy i Apollona] 

 84. Cura, ut valeas  - Drób to potęga

 85. Venit vir ignotus - Przyszedł wybaczony mężczyzna

 86. Caesar ancoras solvere non potuit tempestate - Cezar nie mógł odpłynąć z powodu okresu

 87. Deus mutat vitam agricolae - Bóg ucisza żywego rolnika

 88. Sursum corda! - W górę ręce!

 89. Puella mala - Dziewczynka szczęka

 90. Parit ova, quanta anseres - Zjawia się tam wielka gęś

 91. Unum hoc animal terrestre linguae usu caret - Tylko to zwierzę jest pozbawione znajomości ziemskiej mowy

 92. Musculi conspexerunt leonem - Mięśnie dostrzegają lwa

 93. Iuvenes (...) in  rete tentum  inciderunt - Młodzieńcy zostawili namiot na polanie

 94. Curabam - Byłam kurą.

bottom of page